اتاق بازرگانی ایران و سوئد

بیست و چهارمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور


بیست و چهارمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

بیست و چهارمین همایش ملی توسعه صادرات غییر نفتی کشور با محوریت نقش دیپلماسی اقتصادی در حمایت از کالای ایرانی و حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری با حضور اندیشمنران و اقتصاددانان و شخصیتهای علمی و اقتصادی کشور در اول آذر ماه 1397 برگزار میگردد.

زمان: 1397/9/1 ساعت 8:30

مکان: تبریز، بلوار شهریار، سالن همایش پتروشیمی


14 آبان 1397