اتاق بازرگانی ایران و سوئد

تراز مالی منتهی به بیست و نهم اسفندماه 1397


تراز مالی منتهی به بیست و نهم اسفندماه 1397

تراز مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند 1397 در دبیرخانه اتاق جهت اطلاع اعضای محترم تهیه شده است.


22 خرداد 1398