اتاق بازرگانی ایران و سوئد

مجمع فوق العاده اتاق جهت اصلاح اساسنامه24 آبان 1396