اتاق بازرگانی ایران و سوئد

امضا تفاهم نامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی ایران و سوئد


امضا تفاهم نامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی ایران و سوئد

جهت توسعه روابط تجاری اعضا و هم افزایی بیشتر،اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئد با اتاق بازرگانی تهران تفاهم نامه همکاری امضا نمود.


9 مهر 1399