اتاق بازرگانی ایران و سوئد

اجلاس بررسی مشکلات موجود در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و سوئد