اتاق بازرگانی ایران و سوئد

اولین هیئت مدیره


اولین هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و سوئد:

  1. علی شمس‌اردکانی- رئیس هیئت‌مدیره
  2. اولف اولین- نایب رئیس اجرایی
  3. فرامرز ایرانی‌نژاد- نایب رئیس اول
  4. سید حسین سلیمی- نایب رئیس دوم
  5. اسفندیار رشیدزاده