اتاق بازرگانی ایران و سوئد

شرایط عضویت


 

مدارک مورد نیاز:   

۱.درخواست کتبی در سربرگ شرکت
۲.عکس پرسنلی به صورت دیجیتال
۳.فتوکپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و‌روزنامه آخرین تغییرات در شرکت
۴.فتوکپی کارت بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق ایران
۵.فتوکپی شناسنامه
۶. فتوکپی پاسپورت
۷.فتوکپی کارت ملی
۸.تکمیل فرم عضویت
۹.
)ارسال رسید پرداخت 30میلیون ریال(30.000.000 ریال) جهت عضويت و يا مبلغ پانزده میلیون ريال  بابت حق تمديد سالانه به حساب شماره 279900480 بانک تجارت شعبه مهرداد کد 014 و یا واریز به شماره کارت 4532-0484-8370-5859 در وجه اتاق بازرگانی ایران و سوئد