اتاق بازرگانی ایران و سوئد

کمیسیون ها


رؤسای کمیسیون‌ها

  • کمیسیون عضویت- دکتر هنجنی- رئیس اتاق
  • کمیسیون حقوقی- خانم رنجبران- نایب رئیس اجرایی
  • کمیسیون امور بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی- دکتر شمس‌فرد
  • کمیسیون صنعت، تجارت و معدن و امور نمایشگاه‌ها و همایش‌ها- دکتر داوری
  • کمیسیون حمل و نقل و امور بیمه‌ای- فرهاد امانخانی